กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์
ครู
นายสุรเดช นิกรรัมย์
ครูผู้ช่วย
นายธนวรรธน์ เจริญดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรอุษา อึ่งแดง
ครูผู้สอน